Klubbens lover

Lover for Norsk Lagotto Klubb, stiftet 25. juni 2005

Vedtatt av årsmøtet den 25.06.2005, med senere endringer, senest av 26.05.2018

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den ……………..

Kap 1 – Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Lagotto Klubb, og forkortes til NLK.

Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre).

Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Lagotto Romagnolo.

Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

Norsk Lagotto Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund.

Fremme utviklingen av lagotto som rase, arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandard, bruksegenskaper og type.

Norsk Lagotto Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite

§1-4 Tilknytning og organisering

Norsk Lagotto Klubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

Kap 2 – Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Lagotto Klubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Lagotto Klubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min side» på www.NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben.
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7.

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-4 Disiplinære reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet

Kap 3 – Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen juli måned.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde.  Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes (og har vært medlem i minst 3 uker) har møte- og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan stemmes ved personlig fremmøte ved fullmakt eller ved forhåndsstemmer.

Fullmakten må fremlegges til registrering før åpningen av årsmøte. Ingen medlemmer kan stille med mer enn 2 fullmakter på årsmøte.
Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig, samt redegjøre for fullmaktsordningen.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene gjennom klubbens hjemmeside www.lagottoklubb.org med minst 8 ukers varsel.

Innkalling til ordinært årsmøte bekjentgjøres på klubbens hjemmesider med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post eller e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden.
 • Årsberetning.
 • Regnskap med revisors beretning.
 • Forslag til kandidater til valgene.
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, det kan stemmes ved personlig fremmøte   eller ved fullmakt, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Godkjenne regnskap med revisors beretning

d) Godkjenne budsjett for neste år

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

g) Velge:
– Leder for 2 år
– Nestleder for 2 år
– Sekretær for 2 år
– Kasserer for 2 år
– 2 styremedlemmer for 2 år av gangen
– 2 varamedlemmer for 1 år av gangen
– Revisor med vararevisor for 2 år.
– Valgkomite med Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for 2 år

Leder, kasserer og ett styremedlem velges det ene året.
Nestleder, sekretær og ett styremedlem det påfølgende året.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontuitet.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter ”Dyrevelferdsloven” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater).

§3-4 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene for-langer det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles.

Kun de oppgitte saker eller forslag som ligger til grunnlag for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap 4 – Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke), Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det.Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

 • lede klubben mellom årsmøtene
 • avholde årsmøte
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
 • oppnevne representant til NKKs representantskap
Kap. 5 – Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid.

Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 – Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.

Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.24 *

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer
beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-3 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall

 • 50% + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

 • 50% + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

 • 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall
 • Blanke stemmer teller
 • Bruk er vedtektsfestet