Referat fra årsmøte i Norsk Lagotto Klubb, 9. juni 2012

Møtet ble åpnet klokken 14:07 av leder Eli Haller.

Det var 19 fremmøtte, 7 fullmakter, totalt 26 stemmeberettigede.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden – godkjent
2. Valg av 2 møtereferenter – Mette Torheim og Hege Sundsbarm
3. Valg av møteleder – Eli Haller
4. Valg av 2 til å skrive under protokoll – Kristin Killingmo og
Karina Aamodt
5. Valg av 3 til tellekorps – Siv Bækken, Hans Petter Tjømøe og Siv Wæhle
6. Forslag til forretningsorden – godkjent
7. Årsberetningen fra styret – Ved en feil står Bjørn Husby oppnevnt som medlem av valgkomiteen, det korrekte er at
Bente Moe Tingstad har sittet i valgkomiteen siden årsmøtet i 2011. Rent bortsett fra dette, ingen kommentarer eller spørsmål til styrets årsberetning.
8. Revidert regnskap –Regnskapet godkjent.
Klubbens utgifter i forbindelse med Trondheim Hundefestival er en del av dommerutgiftene, inntektene for 2012 er kr. 9658,-

9. Forslag 1
Forslag om å endre klubbens lovverk, så de blir i samsvar med NKKs nye lovmal.
Årsmøte diskuterte §3-2 Møte og stemmerett; skal klubben følge NKKs mal med 2 fullmakter, eller klubbens ”gamle” lover,
med 5 fullmakter?

Beholde 5 fullmakter?
JA – 6
NEI – 20

Da følger vi NKKs lovmal, med 2 fullmakter pr. fremmøtte.
Klubbens nye lovverk ble godkjent av årsmøte.

10. Forslag 2
Ikke si NEI til utstillinger i Nord Norge selv om det sammenfaller med spesial utstillingen til klubben.
Årsmøte diskuterte forslaget; noen mener at spesialen bør være fristende nok selv om det er lange avstander.
Bør det settes en grense, f.eks at man sier JA til utstillinger som ligger mer enn 50 mil fra der spesialen avholdes?
Også store avstander på vestlandet. Flytte spesialen rundt i landet? Legge spesialen til en fast helg, alternativt Pinsen?

I dag sier vi JA til alle utstillinger som ikke sammenfaller med spesialen vår, skal vi fortsette med dette?
JA – 23
NEI – 3

11. Forslag 3
Ønsker et avlsråd eller raseråd, som kan jobbe med Lagottoens helse og utvikling.
Et bredt sammensatt utvalg som kan se på hvordan rasen utvikler seg og ta for seg det helsemessige aspektet.
Ikke nødvendigvis for å sette opp en haug med regler, men være til råd og hjelp for oppdrettere og valpekjøpere.

Forslaget diskuteres.
Hva gjør de i Sverige? Der har det vært mye turbulens, var opprinelig tre personer i avlsrådet, nå er det en person igjen.
Alle kan innhente råd ikke tvang. Kan ikke sette makt bak, kun rådføre/anbefale. Eneste virkemiddel er at ”ikke anbefalte” valpekull ikke blir annonsert.
Samarbeid og åpenhet er bedre.
Helsekartleggingen via Veterinærinstituttet starter høsten 2012, den er helt anonym, så mange som mulig må svare.
Da vil vi få en bedre oversikt over rasens helse situasjon.

Vil vi ha ett avls- raseråd?
JA – 0
NEI – 26

12. Forslag 4
Foreslag om at klubben kun kan kalle EN utstilling i året for spesial og det er den hvor klubben utdeler NKK CERT (stort CERT).

JA – 26
NEI – 0

13. Forslag 5
Endre i § 12 Årsmøte, § 12:8

Fra: Det kan stemmes ved hjelp av personlig fremmøte eller ved å gi sin fullmakt til å forhandle og votere, til en person som fyller kravene som medlem i NLK.

Til: Det kan stemmes ved hjelp av forhåndsstemming, personlig fremmøte eller ved å gi sin fullmakt, til å forhandle og votere, til en person som fyller kravene som medlem i NLK.

JA – 0
NEI – 26

14. Forslag 6
Det fremmes forslag om at styrereferat legges ut på klubbens hjemmeside fortløpende etter styremøter.

JA – 26
NEI – 0

15. Valg
Det var 19 medlemmer med stemmerett tilstede,
8 forhåndsstemmer, totalt 27 stemmer.

 JA BLANK
 Sekretær for 2 år Hege Sundsbarm  26  1
 Styremedlem for 2 år  Margrethe Maisey  26  1
 2 Varamedlemmer for 1 år  Liv Sørum  22  5
 Frank H. Thomsen  22  5
 Berit Chruickshank  9  18
 Revisor for 1 år  Ingulv Brå  27
 Vararevisor for 1 år  Nina Renneè Wæhle  27
 Valgkomite for 1 år  Synnøve Presthaug  24  3
 Valgkomite for 2 år  Siv Wæhle  27

Årsmøtet ble avsluttet klokken 16:30