Vi innfører krav om kjent øyelysingsstatus

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Lagotto Klubbs søknad om helsekrav og fattet følgende vedtak på sitt møte 11.05.2021:

«SU innvilger Norsk Lagotto Klubb sin søknad om at det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen lagotto romagnolo.
Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring.
Norskregistrerte hunder skal øyelyses i Norge og resultat blir direkte registrert på ECVO-skjema i DogWeb av autorisert øyelyser som utfører undersøkelsen.
Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb.
For svenskeide hunder: dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger en ECVOattest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb.

Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet for utenlandske hunder i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes.
En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.

Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.08.2021.»